نخود و لوبیا آب و تاب (900 گرم)
ناموجود
لوبیا چشم بلبلی آب و تاب (700 گرم)
ناموجود
لوبیا چیتی آب و تاب (900 گرم)
ناموجود
عدس آب و تاب (900 گرم)
ناموجود
بلغور گندم شکوفه (250گرم)
ناموجود
جو پوست کنده شکوفه (900گرم)
ناموجود
بلغور جو شکوفه (250 گرم)
ناموجود
جو پرک ترخینه (200 گرم)
ناموجود
باقلا سبز بهار (700 گرم)
برند: فله
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
51000 ریال افزودن به سبدخرید
عدس فله (900 گرم)
برند: تمشک
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
69000 ریال افزودن به سبدخرید
دال عدس فله (900 گرم)
برند: تمشک
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
68000 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیا سفید فله (900 گرم)
برند: تمشک
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
52500 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیا قرمز فله (900 گرم)
برند: تمشک
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
68000 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیا چیتی فله (900 گرم)
برند: تمشک
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
81000 ریال افزودن به سبدخرید
لپه فله (900 گرم)
برند: تمشک
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
69000 ریال افزودن به سبدخرید
لپه بسته سلفونی محسن (900 گرم)
برند: محسن
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
107,000 86000 ریال افزودن به سبدخرید
عدس بسته سلفونی محسن (900 گرم)
برند: محسن
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
114,000 87000 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیا قرمز بسته سلفونی محسن (900 گرم)
برند: محسن
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
98,000 84000 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیا چیتی بسته سلفونی محسن (900 گرم)
برند: محسن
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
125,000 116000 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیا سفید گلستان (900 گرم)
برند: گلستان
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
99,000 83000 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیا چیتی گلستان (900 گرم)
برند: گلستان
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
129,000 108000 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیا قرمز گلستان (900 گرم)
برند: گلستان
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
109,000 91000 ریال افزودن به سبدخرید
عدس گلستان (900 گرم)
برند: گلستان
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
119,000 99500 ریال افزودن به سبدخرید
لپه گلستان (900 گرم)
برند: گلستان
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
129,000 108000 ریال افزودن به سبدخرید
ماش آب و تاب (700 گرم)
برند: آب و تاب
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
89400 74500 ریال افزودن به سبدخرید
نخود و لوبیا آب و تاب (900 گرم)
برند: آب و تاب
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
noentity 74500 ریال افزودن به سبدخرید
دال عدس آب و تاب (900 گرم)
برند: آب و تاب
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
98400 82000 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیا چشم بلبلی آب و تاب (700 گرم)
برند: آب و تاب
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
noentity 73000 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیا سفید آب و تاب (900 گرم)
برند: آب و تاب
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
78600 65500 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیا قرمز آب و تاب (900 گرم)
برند: آب و تاب
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
90600 75500 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیا چیتی آب و تاب (900 گرم)
برند: آب و تاب
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
noentity 99000 ریال افزودن به سبدخرید
عدس آب و تاب (900 گرم)
برند: آب و تاب
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
noentity 81500 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیا قرمز شاهسوند(700گرم)
برند: شاهسوند
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
76,600 63000 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیا چیتی شاهسوند(700گرم)
برند: شاهسوند
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
104,400 79500 ریال افزودن به سبدخرید
نخود شاهسوند(700گرم)
برند: شاهسوند
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
71,900 65000 ریال افزودن به سبدخرید
لپه شاهسوند(700گرم)
برند: شاهسوند
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
87,600 78500 ریال افزودن به سبدخرید
عدس شاهسوند(700گرم)
برند: شاهسوند
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
88,200 79000 ریال افزودن به سبدخرید
دال عدس شاهسوند(700گرم)
برند: شاهسوند
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
68,400 62500 ریال افزودن به سبدخرید
لوبیاسفید شاهسوند(700گرم)
برند: شاهسوند
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
69,600 63000 ریال افزودن به سبدخرید
بلغور گندم شکوفه (250گرم)
برند: شکوفه
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
noentity 11000 ریال افزودن به سبدخرید
جو پوست کنده شکوفه (900گرم)
برند: شکوفه
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
noentity 23000 ریال افزودن به سبدخرید
بلغور جو شکوفه (250 گرم)
برند: شکوفه
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
noentity 11000 ریال افزودن به سبدخرید
گندم پرک ترخینه
برند: ترخینه
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
35,000 31000 ریال افزودن به سبدخرید
جو پرک ترخینه (200 گرم)
برند: ترخینه
ویژگی های برند: نمونه و عالی
مقایسه قیمت: قیمت خوب
noentity 31000 ریال افزودن به سبدخرید